Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków HYDROVIT SI
 
 
 
Ogólna charakterystyka oczyszczania ścieków

W omawianej oczyszczalni ścieków przewiduje się wprowadzenie procesów technologicznych, które zapewniają :

 • Usuwanie piasku w pionowym piaskowniku oraz odwodnienie go na poletku ociekowym piasku.
 • Biologiczne usuwanie węgla, azotu amonowego, azotu ogólnego oraz częściowo fosforu ogólnego w komorze biologicznej.
 • Biologiczne usuwanie węgla, azotu amonowego, azotu ogólnego oraz częściowo fosforu ogólnego w komorze biologicznej.
 • Mechanicznego odwadniania osadów w urządzeniu workującym.
 • Magazynowanie workowanego osadu w wiacie i na placu składowym.
Trójzbiornik
Zadaniem trójzbiornika oczyszczania ścieków jest oczyszczenie wszystkich ścieków dopływających na oczyszczalnię w stopniu wymaganym obowiązującym prawem a także beztlenowe ustabilizowanie osadów nadmiernych. Trójzbiornik oczyszczania ścieków wykonany został z 3 pierścieni. Pierścień zewnętrzny spełnia rolę osadnika wstępnego, pierścień środkowy pełni funkcję komory biologicznej a zbiornik środkowy pracuje jako osadnik wtórny.
PIASKOWNIK :
Usytuowany jest w osadniku wstępnym. Dopływ do piaskownika odbywa się za pomocą rurociągu tłocznego o średnicy Dn=100mm przechodzącego przez osadnik wstępny. Odpływ z piaskownika ścieków surowych do osadnika wstępnego poprzez krawędź rury stalowej Dn=800mm. Odprowadzenie piasku z piaskownika następuje hydraulicznie na poletko ociekowe piasku.
ZAGĘSZCZACZ OSADU :
Zaprojektowany został w osadniku wstępnym obok piaskownika z rury stalowej o średnicy Dn=1500mm i wysokości 4,0m. Częściowo zagęszczony osad (wstępny i nadmierny) w osadniku wstępnym pompowany będzie okresowo pompą TE 110 usytuowaną w komorze zrzutu ścieków i spustu osadu do zagęszczacza osadu. Zgromadzony osad w zagęszczaczu kierowany będzie do stacji odwadniania osadu znajdującej się w budynku technicznym.
OSADNIK WSTĘPNY :
W dnie osadnika znajduje się 6 rurociągów Dn=150mm (wystających o 100mm powyżej dna płyty fundamentowej) do odprowadzenia osadu wstępnego i nadmiernego do zagęszczacza osadu. Ponadto dno osadnika wstępnego posiada skosy o wysokości 0,25 m. i spadku w kierunku otworów spustowych. Odprowadzenie osadów z dna osadnika odbywa się poprzez kolektor z 6 przepustnicami z napędem elektrycznym , usytuowanym w komorze zrzutu ścieków i spustu osadów.
KOMORA BIOLOGICZNA :

Komora biologiczna podzielona jest na 2 części:

 • denitryfikacyjną (1/3 całości), w której następuje beztlenowe rozkładanie azotanów do azotu gazowego i tlenu, przy jednoczesnym dostarczaniu substancji pokarmowych (BZT5)
 • nitryfikacyjną (2/3 całości), w której następuje bakteryjne utlenianie azotu amonowego do azotanów.
Część denitryfikacyjna (beztlenowa) mieszana jest mieszadłem śmigłowym . Część nitryfikacyjna napowietrzana jest drobnopęcherzykowym systemem aeracyjnym. Recyrkulacja osadu czynnego pomiędzy strefą denitryfikacyjną a nitryfikacyjną prowadzona jest pompą powietrzną typu "MAMUT" z płynną regulacją wydajności. Odpływ z komory nitryfikacji do osadnika wtórnego odbywa się rurociągiem Dn=150 mm poprowadzony od dna komory do rury centralnej osadnika wtórnego.
OSADNIK WTÓRNY :
Rura centralna osadnika w postaci rury o średnicy d = 800 mm sięgającej do głębokości 1,00 m na wysokości 3,80 m nad dnem.
Osad czynny gromadzi się na dnie osadnika. Zgarniacz osadu przesuwa osad do otworu Dn=150mm usytuowanego w osi osadnika. Pompa powietrzna "MAMUTA" przepompowuje część osadu czynnego do części denitryfikacyjnej a pozostała część osadu czynnego (osad nadmierny) kierowany jest do osadnika wstępnego pompą zatapianą typu 50-GFLU-95.
ŚCIEKI OCZYSZCZONE :
Od koryta odpływowego prowadzony jest rurociąg odpływowy o Dn=150 mm poprzez komorę biologiczną, osadnik wstępny i komorę zrzutu ścieków do kolektora ścieków oczyszczonych.
Opis procesu technologicznego
Surowe ścieki sanitarne doprowadzane będą siecią kanalizacyjną do przepompowni ścieków surowych wyposażoną w kratę koszową w której zainstalowane pompy przepompowywać je będą do piaskownika zainsta-lowanego w osadniku wstępnym. W trakcie przepływu ścieków w osadniku wstępnym przez przestrzeń międzykola następuje sedymentacja czą-stek stałych. W dnie osadnika znajduje się 6 spustów przez które osad odprowadzany jest do zagęszczacza a następnie do stacji zagęszczania osadu "DRAIMAD". W osadniku następuje redukcja do 70% zawiesiny oraz około 30% BZT5 i CHZT. Podczyszczone me-chanicznie ścieki przepływają grawitacyjnie do zbiornika środkowego stanowiącego część biologiczną.

Część biologiczna podzielona jest na dwie strefy:

 • Beztlenową komorę denitryfikacji (1/3 całości) do której doprowadzane będą recyrkulowane azotany powstające w komorze nitryfikacji. W warunkach beztlenowych przy jednoczesnym dostarczaniu substancji pokarmowych (BZT5) azotany rozkładane będą do azotu gazowego i tlenu,
 • Tlenową komorę nitryfikacji (2/3 całości), w której w warunkach tlenowych usuwane będą substancje pokarmowe (BZT5) oraz utleniany będzie azot do azotanów.
Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnopęcherzykowym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw. W części beztlenowej w której zachodzą procesy denitryfikacji ścieki z osadem mieszane są mieszadłem śmigłowym. Recyrkulację oczyszczanych ścieków pomiędzy obydwoma strefami zapewnia pompa typu Mamut.
W części biologicznej następuje redukcja BZT5, CHZT oraz rozkład zanieczyszczeń amoniakalnych. Oczyszczone biologicznie i natlenione ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie podawany (w razie potrzeby) jest koagulant powodujący wytrącanie się fosforu. Koagulantem jest 40% roztwór siarczanu żelazowego Fe2(SO4))3. Fosfor związany z koagulantem w postaci aktywnego osadu opada na dno zbiornika a następnie przepompowywany jest do części środkowej - biologicznej i bierze udział w procesie denitryfikacji.
Ilość recyrkulowanego osadu wynosi 50% do 100% i może być regulowana przez wyłącznik czasowy w głównej szafie rozdzielczej.

Oczyszczone ścieki doprowadzane są grawitacyjnie poprzez urządzenie pomiarowe, stanowiące integralną część zbiorników, do odbiornika.


Osad nadmierny z osadnika wtórnego okresowo przepompowywany jest pompą zatapialną (usytuowaną w osadniku wstępnym obok piaskownika) do osadnika wstępnego, gdzie miesza się z osadem wstępnym. Zgromadzony osad w osadniku wstępnym, przepompowywany będzie pompą do zagęszczacza osadu usytuowanego w osadniku wstępnym a następnie do stacji odwodnienia osadu "Draimad" w budynku technicznym.


Proces odwadniania zachodzi w jednorazowych workach ze specjalnego tworzywa w urządzeniu do filtracji ciśnieniowej "DRAIMAD". W trakcie 24 godzinnego cyklu napełniania uwodnienie osadu obniża się do 80%. W trakcie składowania w magazynie, uwodnienie osadu zmniejsza się poprzez odparowanie do 40-50% i jest zależne od czasu składowania i temperatury. Celem polepszenia mechanicznego procesu odwadniania do osadu dodawany jest polielektrolit.

W wyniku pracy oczyszczalni powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

 • piasek z piaskownika,
 • osad z oczyszczalni, po mechanicznym odwodnieniu w stacji zagęszczania osadu,
 • skratki z kraty koszowej.

Okresowo piasek będzie wywożony na wysypisko odpadów komunalnych. Odwodniony osad wywożony będzie na wysypisko odpadów komunalnych być wykorzystywany przyrodniczo po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń .

Powstające w procesie oczyszczania skratki gromadzone będą w hermetycznym zbiorniku i przesypywane wapnem. Skratki wywożone będą na wysypisko odpadów komunalnych.
osad czynny - proces oczyszczania ścieków "kłaczkami ożywionymi" czyli zawiesiną złożoną z drobnoustro-jów. Istotą procesu jest zgromadzenie w małej objętości niezwykle dużej liczby drobnoustrojów. Sztuczne do-prowadzenie powietrza zaopatruje drobnoustroje w odpowiednią ilość tlenu a utrzymanie wody w stałym ruchu uniemożliwia opadanie kłaczkowatego osadu czynnego gdzie z braku tlenu obumarłby.