Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków HYDROVIT SI
 
 
 
Opis pracy oczyszczalni i informacje
 
Zainteresowanie Rzeczypospolitej Polskiej wejściem do UE stawia przed Polską niemałe zadania także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a mianowicie na polu ochrony wód. Eksperci potwierdzają, że wdrożenie zespołu dyrektyw UE dotyczących jakości wód do produkcji wody pitnej, a przede wszystkim dyrektywy 91/271/EEC dla oczyszczania komunalnych wód sanitarnych i innych układów międzynarodowych (np. Układ Helsiński) będzie w ogóle najtrudniejszym i inwestycyjnie najbardziej skomplikowanym programem ze wszystkich tematów ochrony środowiska naturalnego w Polsce. W celu spełnienia wymagań UE w całym kompleksie przepisów tematu "Jakość wód" szacowane są koszty finansowe 13,5 - 23 mld EURO i dlatego realizacja będzie musiała być rozłożona na szereg lat. W najbliższych latach powinno zostać wydatkowych co najmniej 10 mld zł na budowę i modernizację oczyszczalni, a 15,7 mld zł na sieci kanalizacyjne na źródłach zanieczyszczeń powyżej 20 tys. mieszkańców. Z funduszu ISPA w latach 2000 do 2006 Polska powinna uzyskać 120 - 150 mln EURO, jednak środki te mogą być przeznaczone tylko na duże budowy o kosztorysie co najmniej 5 mln EURO.
Oprócz priorytetowych skupisk o dużej urbanizacji, gdzie inwestycja przyniesie wysoki efekt w obniżeniu produkowanego zanieczyszczenia, istnieje szereg mniejszych (do 10 tys. mieszkańców), jednak bardzo "czułych" miejsc, gdzie sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków będą budowane także na prawach pierwszeństwa. Chodzi o cieki i zbiorniki wodne służące jako źródła wody pitnej o znaczeniu lokalnym, rejony górskie czy pojezierza służące do wypoczynku, uzdrowiska, parki narodowe, zamknięte zatoki o małej powierzchni, tereny przygraniczne itp.
W ostatnio wymienionych miejscach istnieje jednoznaczna potrzeba budowania małych oczyszczalni ścieków na bazie kompaktowego rozwiązania o wysokim udziale części maszynowo-technologicznej, ewent. rozwiązań, gdzie częścią składową dostawy technologii są także same zbiorniki oczyszczalnicze.
VÍTKOVICE, a.s. jako długoletni producent i dostawca zbiorników z blach emaliowanych do najrozmaitszych zastosowań - z uwzględnieniem wymienionych potrzeb oraz w celu rozwiązania zagadnienia oczyszczania wód ściekowych z małych źródeł zanieczyszczenia zgodnie z legislatywą UE - opracowały i realizują oczyszczalnie wód ściekowych typu HYDROVIT®. W ofercie typowych urządzeń dla rynku polskiego największym powodzeniem cieszą się przede wszystkim kompaktowe oczyszczalnie HYDROVIT® SI. Do początku roku 2001 w Polsce zostało zbudowanych 17 jednostek HYDROVITâ SI, a kolejnych 10 jest zaprojektowanych i oczekuje na rozpoczęcie budowy. Dlatego pragniemy podać sumarycznie niektóre szczegóły i doświadczenia, które nie są o oczyszczalniach wód ściekowych typu HYDROVIT® SI powszechnie znane.
Oczyszczalnie HYDROVIT® SI są przeznaczone do oczyszczania wód sanitarnych z gmin . Typoszereg posiada 11 wielkości, które architektonicznie można dostosować do wymagań klienta. Każda oczyszczalnia jest indywidualnie dostrajana do danej miejscowości.Podstawą oczyszczalni jest trójzbiornik biologiczny z blach emaliowanych, gdzie jest współśrodkowo uszeregowana przestrzeń sedymentacji pierwotnej i magazynowania osadu, fermetnacji i odstojnika. W trójzbiorniku jest zabudowany piaskownik i zagęszczacz osadu. W najprostszej wersji trójzbiornik jest dostarczany jako prosty, otwarty, tylko z zakrytą sedymentacją pierwotną. Komfortowa wersja jest cała zadaszona, a trójzbiornik tworzy jeden kompleks z modułem obsługowym. W zadaszonej przestrzeni nad trójzbiornikiem jest pomieszczenie operatora ze sterowaniem elektrycznym oraz zapleczem socjalnym. Dodatkowe urządzenia maszynowe (dmuchawy, komora armaturowa, próżniowe urządzenie odwadniające, wytrącanie chemiczne) są umieszczone w zadaszonym module obsługowym. Kompletnie zadaszona oczyszczalnia była realizowana najczęściej w dwu wariantach "estetyzacji", kiedy blaszana obudowa oczyszczalni w bardzo udany sposób jest obudowywana drewnem (Moravská Nová Ves - Czechy, Eidsfoss - Norwegia) albo obmurówką (Mikulice, Komańcza, Frysztak, Gizałki, Czermin, Narol - wszystko Polska).
Prostszy, otwarty wariant trójzbiornika biologicznego prawie zawsze jest wyposażany w izolację cieplną z okładziną drewnem lub blachą, dla bardziej umiarkowanego klimatu wystarcza goły zbiornik emaliowany (Dejtár - Węgry). Wyposażenie towarzyszące oczyszczalni z reguły jest umieszczane w murowanym budynku (Oleszyce, Tuczempy, Wiązownica, Kostków, Radymno, Rokietnica a inne v Polsce). W wypadku najtańszego wariantu i mniejszych wydajności wystarczą do umieszczenia dmuchaw, wyposażenia elektrycznego, zaplecza socjalnego ewentualnie odwadniania tylko dwa samodzielne baraki zunifikowane. Takie oczyszczalnie pracują na Litwie (Seda, Tytuvenai).
Trójzbiornik biologiczny uzupełnia zbiornik pompowy ze zgrubnym oczyszczaniem wstępnym na wyjmowanym koszu kratownicowym i pompami zatapialnymi oraz komora armaturowa do sterowanego odprowadzania osadu.
Biologiczny proces oczyszczania zapewnia stabilny i wysoki efekt czyszczący włącznie degradacji składników P i N. Jakość odpływu: BZT5 15 mg/l, ZS 20 mg/l, NO3- 50 mg/l, NH4+ 3 mg/l, Pcałk 2 mg/l. Technologia oczyszczania jest oparta na dokładnym mechanicznym oczyszczaniu wstępnym przez sedymentację pierwotną z późniejszą długookresową fermentacją z częściową stabilizacją osadu. Włączenie procesu nitryfikacji - denitryfikacji jest standardowe. Sekcja nitryfikacyjna jest zawsze napowietrzana systemem drobnopęcherzykowym. Wytrącanie chemiczne fosforu instalujemy według wymagań. Zasadniczo stosujemy sprawdzony, o pionowym przepływie odstojnik własnej konstrukcji z płaskim, mechanicznie zgarnianym dnem.
Oczyszczalnia ma rozwiązaną końcówkę osadową przez odwodnienie zagęszczonego osadu. Na życzenie dostarczane ono jest z workowym urządzeniem odwadniającym, natomiast większe wykonanania wyposażane są w prasę sitotaśmową. Oczyszczalnia jest mało wymagająca na obsługę. Z reguły emeryt, na częściowym etacie kilka godzin tygodniowo zajmuje się przede wszystkim odwadnianiem osadu, regularnie kontroluje stan agregatów i prowadzi dziennik eksploatacyjny. Stopień automatyzacji procesów jest dany możliwościami finansowymi klienta.
Zaletą jest mała zabudowana powierzchnia (250 - 650 m2 wg typu), krótki czas budowy i zdolność pracy już od 30-% obciążenia nominalnego. Sprawdza się etapowa budowa kilku mniejszych jednostek, np. 2 x 3000 RLM (Oleszyce, Tuczempy).
Zastosowany system ochrony powierzchni blach emaliowanych i części zbiorników gwarantuje żywotność co najmniej 25 lat. Witkowickie blachy emaliowane uzyskały certyfikat najwyższej jakości niemieckiej DEZ 4.13 związku emalierów niemieckich. Zbiorniki emaliowane do budowy oczyszczalni wód ściekowych posiadają polski atest higieniczny nr HK/W/0604/01/97, do zastosowania na wodę pitną aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-4811/2001. Klient ma możliwość wyboru koloru emalii z 24 odcieni.
Zaletą oczyszczalni montowanych z blach emaliowanych jest krótki czas budowy, który pozwala zrealizować i uruchomić oczyszczalnię do końca roku kalendarzowego i w ten sposób wykorzystać w tym samym roku środki finansowe przekazywane z reguły dopiero w drugiej połowie roku. Umożliwia to prosta część budowlana oraz szybki montaż zbiorników włącznie urządzeń technologicznych.
Oczyszczalnie tego typu są szczególnie stosowne do miejscowości o bardziej skomplikowanych warunkach zakładania budów (wysoki poziom wód gruntowych, mało nośne podłoża). Jako ciekawostkę można podać i to, że oczyszczalnia zbudowana w strefie powodziowej rzeki Morawy dzięki swemu naziemnemu układowi oparła się bez większych problemów powodzi w 1997 r.
 
inż. Jiří Miklenda, Vítkovice a.s. Ostrava